Page 46 - CER_SENIN_nr_4-2017

Basic HTML Version


Dacă până acum protagoniştii relatărilor
noastre au fost piloţii, în acest număr se vor afla
sub lupă tehnicienii de aviaţie, adevăraţi profe-
sionişti, instruiţi şi atestaţi, de care pot depinde
„vieţile altora”.
Înaviaţie,
profesionalismul
poatefidefinit
ca
: fă ceea ce trebuie, chiar şi atunci când
nimeni nuseuită/supraveghează,
iar această
calitate este la fel de importantă pentru perso-
nalul tehnic-ingineresc, cât şi pentru restul
personalului aeronautic.
Tehnicienii de aviaţie trebuie să
îşi evalueze în permanenţămediul
de lucru şi activităţile ordonate:
Am echipamentul şi sculele necesare
pentru a executa în siguranţă activitatea
ordonată?Mediul de lucruşi infrastructura
sunt adecvate?
Documentaţia/manualele tehnice de
referinţă sunt actualizate?
Sunt complet mulţumit că aeronava sau
echipamentul/ansamblul/componenta
este gata să fie pusă în serviciu/dată în
exploatare, după executarea lucrărilor de
mentenanţă specifice (
remediere defect,
lucrări periodice etc
.)?
Fiecare evaluare de acest tip, trebuie
să includă şi o verificare personală,
interioară:
Sunt apt din toate punctele de vedere
(medical, odihnă etc.) pentru a executa
activitatea ordonată?
Dispundecunoştinţelenecesare şi deprin-
derile specif ice, pentru a efectua
lucrarea?
Dacă răspunsul launadin întrebăriledemai
sus este „NU” sau „NUSUNTSIGUR”, tehnicianul
de aviaţie trebuie să conştientizeze implicaţiile
ce decurg din situaţia dată şi să spună „STOP”,
indiferentdacăexistăsaunupresiuni dinexterior.
Uneori tehnicienii pot fipuşi în faţaunor situaţii
care nu rezonează cu moto-ul culturii de sigu-
ranţăaeronautică „
safetyalways
”, fiecăvorbim
desprepresiuni dinpartea comandanţilor, fie că
vorbimde colegi demuncă sau terţe persoane,
carepot exercitapresiuni, spreexempluprivind
micşorarea timpului de staţionare a unei aero-
nave/echipament în lucrări.
Nici untehniciannu îşi doreştesăafleulterior
căaeronava/echipamentul/ansamblul/ compo-
nenta la care a executat anumite lucrări de
mentenanţă, a fost implicat(ă) într-uneveniment
deaviaţie,mai ales însituaţia încare în„apărarea”
sa, nupoate spunedecât că „cinevam-aobligat
să facasta”. Înacest caz, vorbimdespre
profesio­
nalism
– importanţa respectării programului
recomandat deexploatareal aeronavei, respec-
tarea procedurilor specifice dementenanţă şi a
reglementărilorpe liniedesiguranţăaeronautică
neacceptarea riscului inutil
.
HIGHOPS TEMPO
În ultima vreme asistăm la o creştere conti-
nuă a numărului de misiuni, fie că vorbim de
activităţi executate în comun cu celelalte cate-
gorii de forţe aleRomâniei, fie cu statemembre
NATO, iar înacelaşi timpForţeleAerieneRomâne
au pierdut un număr însemnat de personal
aeronautic (
piloţi, tehnicieni, ATC-işti etc.
) cu
experienţă, fapt cepoatecreaanumiteprobleme
privind îndeplinirea sarcinilor de serviciu, dar şi
pe liniede siguranţă aeronautică. De aceea este
nevoie mai mult ca oricând să înţelegem că nu
putem să facem „MULT” cu „PUŢIN” şi să ne
concentrămefortul îna facediferenţa întreacele
Pe parcursul anului 2017, la rubrica noastră am vorbit despre importanţa dezvoltării unei
culturi desiguranţăaeronautică înForţeleAerieneRomâne, despreprincipiileculturii desiguranţă
şi factorii care o influenţează, precum şi despre politica şi principiile siguranţei aeronautice în
general, de fiecare dată exemplificând aceste noţiuni teoretice prin relatarea unui caz real.
Exploatarea aeronavelor la sol
Căpitan inginer Marius MILEA
În astfel de momente, tehnicienii de aviaţie au ocazia
să-şi demonstreze devotamentul faţă de siguranţa
aeronautică, dar mai ales profesionalismul. Dacă
oricine altcineva - şef, coleg sau terţ - încearcă să pună
presiune, care s-ar traduce printr-o activitate ce ar
pune în pericol siguranţa aeronautică, în acel moment
trebuie spus „STOP”.
Personal
tehnic pe
timpul
“preflight
check”,
Baza 86
Aeriană
Borcea
Personal
tehnic-
ingineresc,
Baza 95
Aeriană
Bacău
(iulie 2010)
CER SENIN
Nr. 4 (151)
2017
w w w . r o a f . r o
46
|
INTEGRITATE – DEVOTAMENT – TENACITATE
SIGURANŢA AERONAUTICĂ