Page 36 - CER SENIN nr 2-2017

Basic HTML Version


CER SENIN
Nr. 2 (149)
2017
w w w . r o a f . r o
36
|
INTEGRITATE – DEVOTAMENT – TENACITATE
ă dăruim povestea noastră, a celor de la Depozitul 920
Carburanţi-Lubrifianţi Cristian şi vă invităm, virtual, să ne
treceţi pragul.
V
„Veşnicia s-a născut la sat”
(Lucian Blaga)
Cristian, ceamai mare comună
din România, este una dintre
pu­ţinele aşezări ce şi-a păstrat
orga­nizarea străveche în jurul
celor două „vetre ale satului” ce
aduc împreună comunitatea
românească şi cea săsească.
Înfiinţat în prima jumătate a
secolului al XIII-lea de către saşi,
menţionat documentar pentru
prima dată în 1362, Cristianul a
trecut prin istorie sub diferite
denumiri: Villa Cristiani, Neapolis
ori Civitas, Neustadt, Noscht ori
Keresztényfalu.
Astăzi, localitatea poartă
pe­cetea unei modernităţi bine
tem­perate, păstrând nealterată
patina vremii graţie obiectivelor
istorice şi arhitecturale ale fabu­
loasei sale medievalităţi: biserica
evanghelică fortificată, biserica
ortodoxă în stil neogotic, ori
Mo­numentul Eroilor Români din
al Doi lea Război Mondial ,
mo­nument realizat de către
Regimentul 89 Infanterie Braşov
în 1945–1946 în memoria
sub­
locotenentului (r) Gherasim
GRECU.
Aici, istoria şi trăinicia meş­
teşugarilor sunt vii în fiecare
mi­nunăţie de casă şi, în fiecare
colţişor de pământ, trecutul se
împleteşte prietenos cu prezentul
căci comuna a devenit – aşa cum
spun cumândrie cristolovenii – o
aşezaremodel care şi-a gestionat
foarte bine oportunităţile, un
tărâm al veşniciei în care zilele de
odinioară sunt înveşmântate în
straie de sărbătoare.
„Vom fi iarăşi ce-am fost şi
mai mult decât atât” (Petru
Rareş)
Urmăm drumul către pădure
şi ajungem la Depozitului 920
Carbu­ranţi-Lubrifianţi Cristian
pentru a descoperi reperele isto­
rice ce aumarcat existenţa acestei
unităţi.
La data de 30 octombrie 1986,
prin Ordinul General nr. 10 din 22
iunie 1986 al ministrului apărării
naţionale, se înfiinţează Depozitul
262 Carburanţi-Lubrifianţi, subor­
donat Comandamentului Aviaţiei
Militare.
În 2003, Depozitul 262 a fost
transferat Comandamentului
Lo­gistic, având ca misiune asigu­
rarea şi gestionarea stocurilor de
carburanţi şi lubrifianţi necesari
tehnicii specifice de aviaţie din
Forţele Aeriene Române.
La data de 04 octombrie 2004,
depozitul a fost desfiinţat în baza
aprobării ministrului apărării
naţionale cu Raportul nr. B-5/1505
din 28.07.2004.
La 01 iulie 2010, în baza
Or­dinului ministrului apărării
na­ţionalenr.M.S. 45din14.04.2010
şi a Dispoziţiei Statului Major
Ge­neral nr. G/S 566 din 10.05.2010,
se reînfiinţează cu denumirea de
Depozitul 920 Carburanţi-Lu­
brifianţi Cristian, în subordinea
Ba­zei 91 Logistică a Forţelor
Ae­riene – Otopeni, pe aceeaşi
lo­ca­ţie ca şi Depozitul 262
Car­­bu­­ranţi-Lubrifianţi.
În şedinţa de Guvern din
19 septembrie 2016, se aprobă
Memorandumul privind accep­
tarea prin donaţie cu sarcini a
depozitului de carburanţi al OMV
PETROM S.A. situat în localitatea
Cristian, judeţul Braşov, în
proprietatea privată a statului
român pentru Statul Major al
Forţelor Aeriene. Astfel, Depozitul
920 Carburanţi-Lubrifianţi Cristian
preia, începând cu 01 octombrie
2016, infrastructura Depozitului
OMV PETROM Cristian, refăcând,
după 36 de ani, structura iniţială
a Depozitului de Carburanţi
Cris­tian I.L.P.P. „PECO” Braşov.
Aniversarea a 30 de ani de la
înf i inţarea Depozitului 920
Carburanţi-Lubrifianţi Cristian la
data de 30 octombrie 2016 a
reprezentat pentru noi nu numai
un prilej de a trece în revistă acti­
vităţile depozitului de-a lungul
existenţei sale pentru asigurarea
sprijinului logistic al unităţilor
Forţelor Aeriene Române, ci şi
do­vada că unitatea noastră este
parte activă a procesului de mo­
dernizare structurală şi ope­raţi­
onală impus de respon­sa­bilităţile
ce revinArmatei Române în cadrul
Alianţei Nord-At­lan­ti­ce.
Omul, în viaţa sa, trebuie să
ridiceocasă, săsădeascăunpom,
să sape o fântână şi să aibă un
copil
Incinta tehnică a Depozitului
920 Carburanţi-Lubrifianţi Cristian
oglindeştemisiunea cea fost încre­
dinţată acestei structuri mili­tare:
depo­zitareaşi administra­reaprodu­
selor petrolierede aviaţie lani­velul
standardelor şi exigenţelor actuale.
Lăsăm în urmă incinta tehnică
iar paşii ne poartă, pe un drum
stră­juit de umbra pădurii seculare
şi de susurul apei, către pavilionul
administrativ.
Îndepărtaredescoperimfasci­
naţi o căsuţă înconjurată de pomi
fructiferi şi de liniştea pe care doar
muntele ţi-opoateda. Fără săvrem,
ne gândimcă ne-ar face plăcere să
locuimaici. Ne trezimdin visare pe
măsură ce ne apropiem: căsuţa
viselor noastrepoartăuniformăde
camuflaj, căci adăposteşte corpul
de pază al unităţii, în care se des­
făşoarăactivităţileobligatorii, turele
de serviciu, pregătirea de spe­
cialitate, dar şi o cameră de odihnă
pentrumomentelede „respiro” din
timpul serviciului depazăde 24de
ore.
Tinereţea şi pofta de viaţă,
determinarea şi dârzenia care
O vizită la
Depozitul 920
Carburanţi-
Lubrifianţi
Cristian
P.c.c. Nely BOHOTINEANU
Căsuţa noastră poartă uniformă de camuflaj
CORESPONDENŢĂ