Page 57 - CER_SENIN_3-2017

Basic HTML Version


|
57
CER SENIN
Nr. 3 (150)
2017
w w w . r o a f . r o
INTEGRITY – COMMITMENT – TENACITY
Luptă (DCSL), din cadrul Statului
Major al ForţelorAeriene, care le-au
împărtăşit elevilor din experienţa
acumulată în teatrele de operaţii
din Irak sau Afganistan şi au adus
un plus de calitate procesului de
instruireprinaplicareacelormai noi
metode şi procedee de pregătire
specifice misiunilor internaţionale
la care au participat.
În perioada dintre 25 iunie şi
8 iulie, asistenţamedicalăaelevilor
Şcolii Militare de Maiştri Militari şi
Subofiţeri a Forţelor Aeriene
(SMMMSFA) în Tabăra militară de
instrucţie de la Tărlungeni a fost
asigurată de către
plutonierul
Iurcu FLORENTINA.
Acesta ne-a
vorbit despre starea fizică a perso­
nalului şi provocările apărute pe
timpul desfăşurării taberei: „
Fiind
zonădemunte, relieful şi climaaufost
provocări inerentepentrudesfăşura­
rea exerciţiilor specifice. Însă, având
la dispoziţie atât materiale sanitare
şi medicamente, cât şi mijloace de
transport corespunzătoare, totul s-a
desfăşurat fără problememajore.
Dintreafecţiunileapăruteaşputea
enumera: entorse uşoare, întinderi
musculare, leziunidatoratebocancilor,
insolaţii, răceli şi nevralgii. Febra
muscularăşi obosealanuauocolit pe
nimeni,daratitudineapozitivăşivoinţa
ne-au ajutat pe toţi să ne îndeplinim
sarcinilecubrio. Întreţinereacorectăşi
zilnicăasectoarelorafăcutcapetoată
perioadatabereisăsepăstrezeoigienă
corespunzătoareaspaţiilorşiastfelnu
amavut parte de problememedicale
ce ţin de buna funcţionare a tractului
gastro-intestinal. În ceea ce priveşte
mâncarea, aceasta a fost proaspătă,
binegătităşi servită la timp
”.
Concluziile trase de către sani­
tarul taberei, la finalul activităţilor,
au fost: „
Deşi a fost o perioadă cu
multe activităţi desfăşurate, care au
solicitat şi au provocat limitele orga­
nismului, profesionalismul şi expe­
rienţa instructorilor au făcut ca
mora­lul şi starea generală a elevilor
săsepăstreze în limitepozitive.Afost
oexperienţăunică şi utilăpentru toţi
participanţii
”.
CEI INSTRUIŢI
După ce am aflat opiniile
cadrelor militare aflate în tabără, a
venit rândul celor instruiţi să îşi
exprimepuncteledevedereprivind
instrucţiadesfăşurată.
Elevul Ionuţ
RISTEA
, de la specializarea aero­
nave şi motoare de aviaţie, ne-a
măr­turisit: „
Cu prilejul taberei de
instrucţie organizată în garnizoana
Tărlungeni, am avut ocazia de a
aplicacunoştinţele teoreticeacumu­
late în prima parte a cursului de
leader­ship, dar şi de a asimila prin
prac­ticădiferite tactici şi tehnici care,
înopiniamea, constituiebazapecare
fiecare militar român ar trebui să o
aibă. Instrucţia s-a desfăşurat pe o
perioadăde5zileşiaavutcaobiectiv
principalpregătireanoastrăcaviitori
lideri prin dezvoltarea capacităţilor
decomandăşi comunicare. Procesul
depregătires-adesfăşurat întotalitate
numai prinmetode practice.
Experienţa instructorilor şi-a
spus cuvântul, având un rol im­por­
tant întoateactivităţilepecare le-am
des­făşurat, inducândfiecăruiadintre
noi ideea unor acţiuni reale. Am
executat exerciţii tactice la nivel de
pluton, an­trenând coordonarea şi
co­mu­ni­carea.
Dinpunctulmeudevedere,afost
o experienţă unică, mai ales pentru
că am avut prilejul de a lucra cu
instructorii de la DCSL care au dat
dovadă de profesionalism şi foarte
multărăbdare. Instructoriine-aupus
la dispoziţie o bazămaterială foarte
bună şi ne-au oferit multitudinea de
cunoştinţepecareamputut-oasimila
într-o saptămână
”.
Despre impactul pe care l-au
avut activităţile desfăşurate în
tabără asupra sa, a vorbit
elevul
fruntaş Alexandru SABU
, de la
spe­cializarea aeronave şi motoare
deaviaţie: „
Petimpul taberei,amfost
supuşi mai multor provocări, alături
de instructorii noştrii, benefice pre­
gătirii noastre militare de bază.
Aceş­tiane-auînvăţatdesprediversele
dispozitive de deplasare (linie,
co­loa­nă, săgeată, trabuc), tehnici de
supravieţuire (locaşul de tragere,
adăposturi), metode de atac atât
convenţionale,câtşineconvenţionale,
precum şi de apărare, unele dintre
aceste cunoştinţe fiinddobândite de
la instructorii dinDCSL, pe parcursul
procesului de instruire. Toate cunoş­
tinţelepecarele-amînsuşit înaceastă
tabără, au contribuit la dezvoltarea
noastră, atâtfizică, dar şipsihică.Din
punctulmeudevedere, tabăraaavut
un impact pozitiv asupra mea,
deprinderile dobândite mi-au
conturatcaracterul şimi-auschimbat
viziuneaasupradomeniuluimilitar
”.
Marşul şi exerciţiul tactic din
ultima zi de instrucţie au constituit
punctul culminant al pregătirii.
Despre ele a vorbit
elevul Lavinia
BELDIE,
de la specializarea
radio­elec­tronicădebord, deaviaţie:
În ultima zi din tabără am avut
ocazia de a pune în aplicare toate
cunoştin­ţele acumulate. Pe toată
perioadamarşuluine-amconfruntat
cudiferitesituaţii tacticeneprevăzute,
unde a trebuit să luămdecizii rapide
şi să lucrăm în echipă. Datorită
marşului am învăţat cum să
gestionăm munca şi sarcinile în
echipă pe câmpul tactic. Această
experienţă nu a fost una tocmai
uşoară,darmi-aplăcutpentrucăm-a
ajutat să devin un bun lider.
Pot spunecăultimazidintabără
a încheiatprocesul de instrucţie, atât
fizic, cât şi psihic, pregătindu-ne
pentru confruntarea cu realitatea
câmpului de luptă. Deplasarea prin
zona montană, terenul accidentat,
stabilitatea scăzută din cauza
vegetaţiei,vigilenţacrescutălafiecare
zgomot şi observareaneîntreruptăa
împrejurimilor pentru depistarea
eventualelor pericole, m-au ajutat
să-mi dezvolt şi să îmbunătăţesc
calităţi cedefinescunmilitar -curajul,
încrederea în forţele proprii şi spiritul
de sacrificiu în cadrul echipei
”.
Tot de la specializarea radio­
elect­ronicădebord, deaviaţie, este
şi
elevul fruntaşAlexandra-Elena
ADĂMOIU
, carene-adescrisefectul
pe care l-auavut asupra saactivită­
ţile desfăşurate în tabără: „
Timpul
petrecut în tabără a însemnat o
experienţă nouă, atât pentru mine,
cât şi pentru colegi. Aici am învăţat
diferite tactici de luptă şi, cel mai
interesant, a fost oportunitatea de a
lepune înpracticădenenumărateori
pe parcursul a celor cinci zile de
in­strucţie.Amavutşansasănefolosin
armeledindotareînafarapoligonului,
ceea ce ne-a făcut să devenimmai
responsabili în ceea ce priveşte locul
nostru pe câmpul de luptă şi am
învăţatcumsăneprotejămcolegiide
focul fratricid.
Diferenţadintreactivităţilezilnice
din unitate şi tabăra de instrucţie a
constat înpunerea înpracticăaceea
ceamînvăţat teoretic şi faptul căam
avut oportunitateade apetrecemai
mult timp cu colegii din pluton, ca o
echipă. În şcoală învăţăm despre
materiiledespecialitateşi ceeaceţine
de specializarea fiecăruia, iar în
tabără am învăţat împreună despre
instrucţia generală a unui militar
”.
Elevii Şcolii Militare de Maiştri
Militari şi Subofiţeri a Forţelor
Aerie­ne au părăsit Tabăra militară
de instrucţie de la Tărlungeni cu
re­gretul căperioadadetimpalocată
a fost prea scurtă, dar cu bucuria
misiunii îndeplinite. Pentru instruc­
tori a fost o perioadă grea, în care
auacordatoatenţiesporităelevilor,
atât pe timpul deplasării, cât şi pe
timpul desfăşurării instrucţiei. Însă,
dincolode toategreutăţile întâmpi­
nate, înaceastăperioadăs-ausimţit
mult mai aproape de scopul
pregătirii militarilor: câmpul de
luptă.
Stabilirea sarcinilor pentru
desfăşurarea unei ambuscade
Orientarea în teren
cu ajutorul busolei
Exerciţiu tactic, grupa
de infanterie în ofensivă
INSTRUIRE