Page 51 - CER_SENIN_3-2017

Basic HTML Version

PROFESIONIŞTII
deter­minante în acest proces, chiar dacă riscul
şi dovada de neglijenţă sunt minore, acestea
pot într-unmod independent sau încombinaţie
cu alţi factori să producă un eveniment.
Evaluarea riscului este procesul de
iden­tificare, caracterizare şi estimare a
valorilor şi ierarhizarea importanţei
acestora
(iden­tificarea hazardului şi măsurarea
riscului) în func­ţie de alte riscuri, în contextul
obiectivelor misiunii. În evaluarea riscului este
important să facem distincţie între
pericol
(potenţ i a lul pent ru daune) ş i
r i sc
(probabilitatea ca daunele să apară într-o
perioadă determinată de timp). Evaluarea
ris­cului numai ca activitate de sine stătătoare
nu spune nimic, ea trebuie să fie strâns legată
de acţiuneamilitară pentru ca riscul să fie redus
şi gestionat corect.
În acest sens, obiectivul primordial al
princi­piilor de siguranţă aeronautică este
menţinerea ris­curilor specifice la un nivel cât
mai redus po­si­bil în contextul în care creşterea
numărului şi complexităţii misiunilor aeriene
implică creşte­rea probabilităţii de apariţie a
evenimentelor de aviaţie. Întregul personal
aeronautic al Forţelor Ae­ri­ene Române şi-a
însuşit acesteprincipii de sigu­ranţă aeronautică
ceea ce, coroborat cu aplicarea corectă a
procedurilor, a condus în ul­ti­ma perioadă la
reducerea numărului de evenimente.
În aviaţie este indicat să învăţăm şi din
gre­şelile altora, pentru că... NUSUNTEMPISICI!!!
Bibliografie:
1. F.A./Av.-16,
Manual de Siguranţă Aeronautică
– 2017;
2. ICAO, Doc. 9859,
SafetyManagementManual
(SMM),
Third Edition – 2013;
3. Gheorghe Ion Vaida,
Avionul IAR-93 – oameni şi
fapte,
Editura „Global Media”, 2016, p. 263.
Este datoria
întregului
personal să se
im­plice în
prevenirea
evenimentelor de
avi­aţie.
Identificarea şi
evitarea riscului
sunt deter­
minante în acest
proces, chiar
dacă riscul sau
dovada de
neglijenţă sunt
minore, acestea
pot într-un mod
independent sau
în combinaţie cu
alţi factori să
producă un
eveniment.
SIGURANŢA AERONAUTICĂ
RISCUL
reprezintă gradul
în care o persoană sau un
sistem este expus unui pericol
sau unor ameninţări pe
timpul
executării unei anumite activităţi
sau al unei acţiuni.
AMENINŢAREA
reprezintă pericolul ce trebuie
contracarat, reprezentând
suma pericolelor probabile de
care este nevoie să se ţină
seama la proiectarea unui
sistem, în vederea atingerii
capacităţii sale acţionale
într-un mediu ostil sau într-o
situaţie reală.
PERICOLUL
reprezintă
întâmplarea care poate cauza
daune sau stricăciuni.
VULNERABILITATEA
reprezintă o stare de lucru, proces
sau fenomen din activitatea
aeronautică, care diminuează
capacitatea de reacţie la riscurile
probabile sau care favorizează
apariţia şi dezvoltarea acestora.
Vulnerabilităţile există şi se
manifestă ca stări de lucru,
fenomene şi procese din interiorul
sistemului.
|
51
CER SENIN
Nr. 3 (150)
2017
w w w . r o a f . r o
INTEGRITY – COMMITMENT – TENACITY