Page 49 - CER_SENIN_3-2017

Basic HTML Version


|
49
CER SENIN
Nr. 3 (150)
2017
w w w . r o a f . r o
INTEGRITY – COMMITMENT – TENACITY
co­man­dantul Diviziei 2 Infanterie
„GETICA”, la acea dată,
co­man­
dorul Florin FLOREA
, şeful
bi­ro­ului învăţământ din SMFA,
plutonierul adjutant principal
Daniel-Narcis SÎMPETRU
, subo­
fiţerul de co­mandă al Statului
Ma­jor al Forţelor Aeriene, precum
şi alţi comandanţi de unităţi
mili­tare din garnizoana Buzău,
iar dintre personalităţile civile pe
primarul oraşului Buzău, ingine-
rul
Cons­tantin TOMA,
preşedin-
tele Con­si­liului Judeţean Buzău,
Petre Emanoil NEAGU,
şi consi-
lierul
Cornel DIACONIŢĂ,
din
partea instituţiei Prefectului
judeţului Buzău
.
Directorul Statului Major
Ge­neral, generalul-maior dr. ing.
Ovidiu-Ionel TĂRPESCU, a trans-
mis, printre altele, proaspeţilor
absol ­venţ i : „
Festivitatea de
absol­vire este un moment unic în
cariera militară, moment care vă
obligă ca, de acum înainte, pe
parcursul carierei, să folosiţi toate
cunoştinţele dobândite pe timpul
studiilor pentru conso­lidarea
credibilităţii strategice a Armatei
României
”.
Comandantul şcolii,
co­man-
­dorul ing. Valentin ENACHE,
a
su­bliniat, printre altele: „
Tehnica
din Forţele Aeriene este în continuă
schimbare şi modernizare, fiind o
provocare pentru corpul de
instructori şi pen­tru elevi, dar mai
ales pentru tinerii absolvenţi
deoarece procesul de instruire nu
se termină aici, el conti­nuând pe
tot parcursul ca­ri­erei mi­li­tare.
Instituţia pe care o conduc şi-a
îndeplinit misiunea, furnizând
Armatei Române spe­cialişti capa-
bili să-şi înde­plinească, la rân­dul
lor, misiunile în cadrul unităţilor
militare în care au fost re­partizaţi
”.
Şeful de promoţie, mais­trul
mi­li­tar clasa a V-a Răz­van-Ale­xan­
dru PANTĂ, în alo­cu­ţi­unea pe care
a rostit-o, le-a măr­turisit tuturor
celor prezenţi faptul că: „
Dincolo
de cele bune şi celemai puţin bune,
am învăţat cea mai importantă
lecţie: nu există scurtături îndrumul
spre perfor­manţă
“.
Ceremonia s-a încheiat cu
def i larea gărzi i de onoare,
îm­preună cu absolvenţii, şi a
muzicii militare a Diviziei 2
Infanterie „GETICA”.
Comandorul Corneliu MITITELU,
locţiitorul comandantului SMMMSFA,
felicită noua generaţie de subofiţeri
Oficialităţile militare şi
civile primesc onorul
absolvenţilor promoţiei
2017 “Mărăşti, Mărăşeşti,
Oituz - 100” a SMMMSFA
Comandorul ing. Valentin ENACHE împreună cu
şefii de promoţie, pe specialităţi militare
Generalul-maior dr. ing. Ovidiu Ionel TĂRPESCU şi
comandorul ing. Valentin ENACHE trec în revistă efectivele SMMMSFA
Plutonierul adjutant principal Daniel-
Narcis SÎMPETRU îl felicită pe sergentul
major Ionuţ Marcu, comandant de
pluton în cadrul SMMMSFA
Momentul în care plutonierul adjutant
principal Alexandru BOTAN urează
succes absolvenţilor
ALMA MATER