Page 43 - CER_SENIN_3-2017

Basic HTML Version

Grupului 4 Război Electronic şi a
Decretului de acordare a celor
patru Drapele de Luptă. Ministrul
apărăr i i naţ ionale,
Adrian
ŢUŢUIANU,
a înmânat Drapelele
de Luptă celor trei comandanţi ai
Grupur i lor de Cercetare şi
Su­praveghere prin Radiolocaţie
şi Avertizare Timpurie și coman-
dantului Brigăzii 76 Cercetare,
Supraveghere și Recunoaștere,
colonel GheorgheMaxim. Acesta
a rostit Jurământul, care a fost
repetat de către militarii co­­man­
damentului Brigăzii 76 CSR şi ai
grupurilor de luptă şi sprijin
subordonate:
„Jur să păstrez ca pe
lumina ochilor Drapelul de Luptă
tricolor, simbol al unităţii, suvera-
nităţii şi independenţei naţionale,
al onoarei, vitejiei şi gloriei militare
a poporului român, al tradiţiilor
eroice străbune şi al patriei mele,
România”
.
După acest moment emoţio-
nant, gărzile Drapelelor de Luptă
s-au deplasat în formaţie iar
ministrul apărării naţionale a rostit
o alocuţiune.
A urmat intonarea Imnului
Naţional al României şi, în înche-
iereamomentului festiv, persona-
lul militar și civil al comandamen-
tului Brigăzii 76 CSR şi al grupurilor
de luptă şi sprijin subordonate au
acordat onorul of icialităţilor
prezente.
După ce ministrul apărării
naţionale a vizitat expoziţia
tehnică, şeful Statului Major al
Forţelor Aeriene, generalul-loco-
tenent Laurian Anastasof, a susţi-
nut o alocuţiune în care a subliniat
importanţa Brigăzii 76 Cercetare,
Supraveghere şi Recunoaştere în
cadrul Forţelor Aeriene Române
şi a sistemului naţional de apărare,
a vorbit despre perspectivele
acesteia şi amulţumit personalu-
lui brigăzii pentru eforturile
depuse în supravegherea spaţiului
aerian naţional.

EVENIMENT
Unul dintre așii aviației române a fost
Ion
DI CESARE
(1916-2012), care, în anii celui de-al
Doilea Război Mondial a făcut parte din Flotila
1 Vânătoare de la Pipera-București. A fost
creditat cu 19 victorii aeriene (16 sigure și trei
probabile) și a primit numeroase decorații
românești și germane, inclusiv Ordinul „Mihai
Viteazul”, cls. a III-a (cea mai înaltă decorație
românească).
În luna iulie 2017, Muzeul Național al Aviației
Române a primit de la urmașii eroului o donație
constând în uniforma, pelerinaOrdinului „Mihai
Viteazul” și un albumde fotografii dinCampania
anului 1941, când Flotila 1 Vânătoare s-a aflat
pe frontul din Basarabia și la Odessa.
În ziua de 10 august, când s-au împlinit cinci
ani de la decesul generalului-locotenent (r)
Ioan Di Cesare, acesta a fost comemorat de
Liga Aeriană Română și Muzeul Național al
Aviației Române, ocazie cucarea fost inaugurată
o vitrină în care a fost expusă o parte din
donație.
Donație „Aviator Ioan DI CESARE” pentru
Muzeul Național al Aviației Române
|
43
CER SENIN
Nr. 3 (150)
2017
w w w . r o a f . r o
INTEGRITY – COMMITMENT – TENACITY
Ministrul apărării naționale
acordă Drapelul de Luptă
comandantului Brigăzii 76
Cercetare Supraveghere și
Recunoaștere, colonel
Gheorghe MAXIM
Vitrina din Muzeul Național al
Aviației Române cu pelerina
Ordinului „Mihai Viteazul”
şi medaliile generalului-
locotenent (r) Ioan DI CESARE
Aspect din timpul întâlnirii dintre
urmaşii generalului-locotenent (r) Ioan
DI CESARE şi reprezentanţi ai Muzeului
Național al Aviației Române
Ministrul apărării naționale
acordă Drapelul de Luptă
comandantului Grupului 1
Cercetare Supraveghere
prin Radiolocație și
Avertizare Timpurie,
colonel Florin MINCULESCU
Ministrul apărării naționale
acordă Drapelul de Luptă
comandantului Grupului 3
Cercetare Supraveghere
prin Radiolocație și
Avertizare Timpurie,
colonel Florin PÂNGĂLEANU
Comandantul Brigăzii 76
Cercetare Supraveghere și
Recunoaștere, colonel
Gheorghe MAXIM, sărută
Drapelul de Luptă