Page 3 - CER_SENIN_3-2017

Basic HTML Version

Vă mul țumesc tuturor pent ru că
sunteți prezenți astăzi aici la ceremonia
c a r e ma r che a z ă f i na l i z a r e a e t ape i
ini ț i a l e de int roduce re în s e r v i c iu l
For țelor Aer i ene Române a avionului
F-16 Fighting Falcon, un moment extrem
de impor tant pentru prezentul și vi ito
-
rul avi aț iei mi l itare române.
Programul avion multirol a debutat
în urmă cu ma i bine de t rei ani din
neces i t at ea de a augment a s i s t emul
naț ional de apărare prin dez voltarea
puterii aeriene și a condus la un schimb
de generații din toate punctele de vedere
la nivelul structurii noastre: tehnologic,
dezvoltarea resursei umane, infrastruc
-
tură și mental itate.
Tehnologic, trecerea de la generația
a 3-a la generaț i a a 4-a aduce Români a
în c lubu l ț ă r i l or c u o c apa bi l i t a t e
aeri ană credibi l ă și cu perspec tiva de
a putea real i za trecerea l a generaț i a a
5-a de avioane de luptă . Pentru For țele
Aeriene Române, a fost un pas impor
-
t ant și obl igator iu, inovaț i i l e tehni ce
din u l t ima pe r i oadă conducând l a
e voluț i i și schimbări rapide în cadrul
s i s t e mu l u i d e a p ă r a r e a e r i a n ă .
Re voluț i a digital ă , e voluț i a si stemelor
de comunicații și dezvoltarea avioanelor
de lupt ă au gene rat t rans formăr i în
pr i vinț a int e rope rabi l i t ă ț i i for ț e l or
aeriene, în scopul mutări i centrului de
g r e u t a t e a l Pu t e r i i A e r i e n e d e l a
obț inerea și menț inerea superiorităț i i
aeriene, către superioritatea informației
și exploatarea ei .
Impor tant pentru noi acum este să
exploat ăm aceas t ă pl at formă aeri ană
l a capacitate maximă , deoarece F-ul 16
nu este un simplu avion, ci reprezintă
un si stem de armă ext rem de tehnolo
-
gi zat , bene f ici ind de conexiuni cu toate
si stemele de comunicaț i i din si stemul
de apărare aeriană național și al NATO.
De alt fel , conec tivitatea tri adei si steme
de arme – fac tor uman – informaţ i e
e s t e ut i l i za t ă în prez e nt l a ni ve lu l
A l i an ț e i No rd-At l ant i c e î n s c opu l
i n t e g r ă r i i t u t u r o r c a pa b i l i t ă ț i l o r
ope r a ț i on a l e ș i l og i s t i c e pe nt r u o
exploatare e f icientă a generaț iei a 5-a
de avioane de luptă , prin valorif icarea
know-how-ului generaț iei a 4-a .
Au fos t ani de muncă int ensă ș i
impl i care din par t ea tuturor ce l or
pentru care avi aț i a mi l itară și asigura
-
rea securităț i i naț ionale reprezintă un
sti l de vi aț ă . Femei și bărbaț i , români
și por tughezi au format o echipă care,
într-un interval de timp rel ativ scur t a
r e u ș i t r e a l i z a r e a unu i t r an s f e r de
tehnică și de cunoș tințe într-un volum
și l a un nivel cal i t at iv echival ente cu
noț iunea de per formanț ă . În prezent ,
pi loţ i i români sunt pregăt i ț i pent ru
e x e c u t a r e a î n t r e gu l u i s p e c t r u d e
mi siuni ae r-ae r şi ae r-sol cu avionul
F- 16, i ar pe rsonalul tehni c a parcurs
progr ame core s punză t oare f i ecăre i
s pec i a l i t ă ţ i . Am dobândi t , în ace s t
interval de timp, de l a debutul progra
-
mului avion multirol , nu doar tehnică
și cunoș tințe, ci și ce va mult mai greu
cuant i f i cabi l , dar cu o ext raordinară
valoare intrinsecă: o nouă mentalitate...
care are l a origini per formanța bazată
pe o nouă f i losof ie de operare.
Toat e aces t e e for tur i sunt argu
-
mente în spr i j inul real i t ăț i i conform
cărei a Români a es te un par tener cre
-
dibi l , un al i at care contr ibuie ac tiv l a
e for tul comun de a furni za securitate
și stabi litate în f lancul estic al alianței ,
în baza unei vi ziuni și a unei strategi i
coerente. Cu toate aces tea , t rebui e să
se înțeleagă că nivelul l a care am ajuns
în prezent nu reprezintă decât începu
-
tul unei noi e t ape în i s tor i a For ț elor
Aeriene Române.
Pentru toate aceste reali zări doresc
să l e mul țume sc , ș i pe acea s t ă ca l e ,
tuturor celor impl i caț i . Pe r sonalului
din for țele aeriene pentru impl icare și
dăruire, camarazi lor por tughezi pentru
s pr i j inu l o f e r i t pe t impu l de ru l ăr i i
cont rac tului , par t ene r i lor ame r i cani
pentru susținerea acestui proiect și , nu
în ultimul rând, Guvernului României ,
care a înțeles că trebuie să privim către
vi i t or ș i a f ă c ut pos i bi l ă de ru l area
acestui program.
Vă mulțumesc!
Cer Senin!
fighting falcon
F-16
pentru Forţele Aeriene Române
o certitudine
Di scursul generalului- locotenent Lauri an ANA S TA SOF, şe ful Statului Major al For ţelor Aeri ene Române