Page 29 - CER_SENIN_3-2017

Basic HTML Version

e­ve­nimentelor politico-militare,
marea unitate are capacitatea de
a se reconfigura pe structuri cu o
înaltă capacitate de reacţie, care să
acţioneze unitar, cu conducere
centralizată, execuţie descentrali-
zată şi platforme de sisteme de
armă interoperabile (HAWK, SA-2,
radare 3D). Nu în ultimul rând,
exerciţiul a vizat pregătirea struc-
turilor aflate în proces de operaţio-
nalizare învedereacertificării NATO.
Pentru îndeplinirea obiectivelor
stabilite prin exerciţiu, întregul per-
sonalparticipant s-amobilizatpsihic
şi fizic, astfel încât fiecare dintre
participanţi să-şi intre în rol având
dreptscopunmoddeacţiunecâtmai
apropiat de câmpul de luptă real.
Finalitatea exerciţiului a vizat
douăcomponente:unacarearedrept
scopantrenareamilitarilor şi unade
învăţare, cuprecăderepentruperso-
nalul nou-numit în funcţie sau cu o
experienţăpractic-aplicativ redusă
”,
au fost principalele idei desprinse
din discuţia cu colonelul Iulian
Niculaie, referitoare la forţele par-
ticipante şi scopul exerciţiului
desfăşurat.
FORŢELE LUPTĂTOARE
În poziţia ocupată de către
Batalionul 5 RSA, l-am întâlnit pe
comandantul acestuia,
colonelul
Valentin RANGA,
care este la
comandădinanul 2008şi deatunci
nu a lipsit de la nicio misiune în
Capu Midia. Totuşi, aceasta i s-a
părut ceamai complexă, deoarece
auvenit înpoligoncu toată tehnica
de luptă, înmarş combinat, pe roţi
şi cale ferată.
Pe lângă antrenamentele exe-
cutate pe ţinte aeriene marcate şi
rezolvarea unor momente tactice,
atac terestru, incendiu, NBC, în poli-
gons-au realizat şi lucrări demente-
nanţă la tehnica de luptă. Echipa de
radiolocaţies-aantrenatpeaerona-
vele venite în poligon din bazele
aeriene de la Bacău şi Mihail
Kogălniceanu, dar s-au antrenat şi
pe ţintesimulateelectroniccuajuto-
rul aparaturii de imitare.
În fiecare an au apărut oameni
noi încadrul echipelorde lacabineşi
echipelorde lansare, careseocupăşi
de încărcarearachetelor.Anulacesta,
laprimamisiunes-aaflat
sergentul
Marian PERŢEA,
comandant de
rampă
,
iar
maistrul militar clasa I
Florin NECULA,
şeful staţiei P-18, a
fost la prima misiune cu noi după
mutarea de la Forţele Terestre.
În batalion au venit doi coman-
danţi de baterie noi,
căpitanul
Mirabela IDORAŞ
şi
locotenentul
LucianENACHE,
oameni cuexperi-
enţă care au în faţă noi responsabi-
lităţi
”, a fost scurta prezentare a
antrenamentelor batalionului şi
stării personalului, realizatădecătre
comandantul acestuia, colonelul
Valentin Ranga.
Asistenţamedicală şi asistenţa
psihologică pe durata exerciţiului,
pentru întreaga brigadă, au fost
asiguratede către
doctorul Laura
TINCA
şi
psihologul
Liliana
PETRIC
din cadrul Batalionului 5
RSA.
„Moralulpersonaluluiafostbun,
majoritatea militarilor sunt tineri
dornici să înveţe şi sunt ajutaţi de cei
cuexperienţă.Coeziuneadegrupeste
formată. Oamenii sunt obişnuiţi cu
misiunile şi nu sunt afectaţi, dau
dovadă de disciplină şi seriozitate.
Comunică problemele pe care le
întâmpină cu psihologul şi dau
dovadă de tărie de caracter”
, ne-a
mărturisit Lilianacare, dinanul 2010,
a participat lamajoritatea exerciţi-
ilor şi a contribuit la o stare psihică
bună a personalului.
Tot din cadrul Batalionului 5
RSA, înpoligon s-a aflat şi
maistrul
militarclasaaII-aVladCIOBANU,
care a realizat un film cu antrena-
mentele unităţilor luptătoare şi
executarea tragerilor pentru pro-
movareaForţelor AerieneRomâne
în liceele militare.
Amcontinuat vizitareaunităţi-
lor luptătoare şi am ajuns la
Batalionul 6 RSA, care se afla în
poziţia de luptă, pentru realizarea
antrenamentelor. Un pluton de
Poliţie Militară din cadrul batalio-
nului, sub comanda
sergentului
majorStelianCĂLIN
, asigurapaza
perimetrului. Dispozitivul era
condus de către
sublocotenentul
Gabriel IVAŞCU,
carene-adeclarat:
Oameniiauexperienţă,majoritatea
având o vechime mai mare de cinci
ani peacest sistemde rachete, iar cei
cuexperienţă îi învaţăpe cei care fac
trecerea de pe VOLHOV pe HAWK.
Suntem la primul exerciţiu, în
actualaformulă, dupărestructurare,
iaroamenii seadapteazăfoartebine
pe programul de învăţare. Ne antre-
năm zilnic pentru a ne îmbunătăţi
performanţele şi încercăm să ajun-
gem la un nivel cât mai înalt de pre-
gătire.Vomexecutaprimatragerecu
rachete de luptă în această formulă
şinestrăduimcarezultateletragerilor
să reprezinte ceamai bunămetodă
de motivare a personalului, astfel
încât dorinţa lor de a acumula noi
cunoştinţe să fie în creştere
”.
ASIGURAREA LOGISTICĂ
La fel ca în orice misiune exe-
cutată, rolul logisticii era esenţial
pentru buna desfăşurare a activi-
tăţilor planificate. Datorită numă-
ruluimaredepersonal dislocat şi a
tehnicii numeroase, activităţile
desfăşurate de aceste structuri au
fost ample, după cum am aflat de
Plutonierul Marian
OLTEANU şi
caporalul clasa
a III-a Daniel
VINTILĂ, din cadrul
Batalionului 4
Rachete Sol-Aer,
asigură paza
dispozitivului
Intrarea în poziţia ocupată de către Batalionul 5 RSA
Încărcarea rachetei pe instalaţia de lansare a complexului
SA-2 VOLHOV
Antrenament la încărcarea
rachetei Hawk pe rampa
de lansare
Simularea unui atac NBC asupra
dispozitivului de luptă,
cu cercetarea zonei
Capturarea „inamicului“
în urma simulării unui
atac terestru
asupra dispozitivului
Stingerea unui incendiu în poziţia de luptă
|
29
CER SENIN
Nr. 3 (150)
2017
w w w . r o a f . r o
INTEGRITY – COMMITMENT – TENACITY
EXERCIŢII