Page 28 - CER_SENIN_3-2017

Basic HTML Version

ISTRIA I 2017
Între 05 şi 23 iunie a.c., Brigada 1 Rachete Sol-Aer „General Nicolae
DĂSCĂLESCU” împreună cu Regimentul 50 Rachete Antiaeriene „Andrei
Mureşianu”, din cadrul Forţelor Terestre, au participat la exerciţiul tactic
cu trageri de luptă ISTRIA I 2017.
Pe parcursul acestei misiuni,
desfăşurată înTabărade Instrucţie
şi Poligonul de Trageri Sol-Aer
Capu Midia „General de brigadă
Ion Bungescu” (TIPTSA), Bateria
HAWK din cadrul Batalionului 6
RacheteSol-Aeraexecutat trageri
reale cu sistemul HAWK PIP III R,
iar Batalionul 4RacheteSol-Aer şi
Batalionul 5 Rachete Sol-Aer au
executat antrenamente pe ţinte
aerienerealeşimarcateelectronic
cu sistemul SA-2 M3 VOLHOV,
sistemelefiinddeservitede către
Bateria Tehnică HAWK, respectiv
Batalionul 8 Tehnic.
Scenariul exerciţiului ISTRIA
2017 este unul fictiv care presu-
pune întrebuinţarea forţelor
armate în cadrul unei operaţii
întrunitepentruapărareaaeriană
a două obiective de pe teritoriul
naţional. Acestaurmăreşteantre-
narea forţelor şi mijloacelor
participante în condiţii cât mai
apropiatemediuluidedesfăşurare
a acţiunilor militare şi produce
modificări ale situaţiei operative
din zona de desfăşurare a exerci-
ţiului, în concordanţă cu obiecti-
vele urmărite, în scopul creării
dinamismului specific acţiunilor
militare.
CONDUCEREA EXERCIŢIULUI
La început devară, înainte să-şi
facă simţită prezenţa canicula,
personalul Brigăzii 1 Rachete Sol-
Aer (RSA) apornit „lupta” cu ţintele
aeriene reale sau marcate electro-
nic, în cadrul exerciţiului ISTRIA I
2017 cu trageri de instrucţie şi tra-
geri reale de apreciere.
Exerciţiul ISTRIA 2017 s-a des-
făşurat şi în acest an îndouă etape:
prima între 5 şi 23 iunie, iar a doua
între 28 august şi 15 septembrie.
Exerciţiul a cuprins următoarele
etape: planificarea, pregătirea şi
organizareaexerciţiului; dislocarea
şi ocuparea noului dispozitiv de
luptă; desfăşurarea exerciţiului;
redislocarea structurilor partici-
pante; încheierea exerciţiului şi
analiza şi validarea exerciţiului.
Delaofiţerulcuresponsa­bilitatea
primară al OCE şi coor­donator al
echipei de bază pentru planificarea
exerciţiului,
maiorulIonuţCAMBER
,
din comanda­mentul Brigăzii 1 RSA,
amaflatcăscopulexerciţiuluiconstă
în perfecţionarea capacităţii de pla-
nificareşiconducereacomandamen-
tuluiBrigăzii1RSApentruantrenarea
personalului în vederea ducerii
acţiunilor de luptă, executarea tra-
gerilorrealedeaprecierecusistemele
SA-2 M3 VOLHOV şi HAWK PIP III R,
precum şi evaluarea CORSA pe
următoarele domenii: pregătirea
personalului, pregătirea tehnicii şi
trageri de instrucţie/reale.
De asemenea, pe lângă for-
ţele luptătoare, în exerciţiu au
fost implicate forţe antrenate/ de
sprijin, constând în personal şi
tehnică din cadrul Componentei
Operaţionale Aeriene, Bazelor 86
şi 95 Aeriene, Bazei 90 Transport
Aerian, Brigăzii 76 Cercetare şi
Supraveghere şi Recunoaştere,
Centrului 85 Comunicaţii Aero şi
Informatică şi Centrului 70 Geniu.
Mergând pe firul acţiunii, am
ajuns la
colonelul Iul ian
NICULAIE,
directorul exerciţiului,
care a avut responsabilitatea de
a coordona şi asigura buna
desfăşurare, pe etape şi momente,
a diferitelor acţiuni militare
şi de a armoniza acţiuni le
for ţe lor par t i c ipante pr in
in­termediul structuri lor de
co­man­dă-control.
Prin natura exerciţiului pla­­ni-
f ­icat, pe fondul f luidităţi lor
Alex BĂLĂNESCU
Comandantul Bg. 1 RSA, colonelul
Claudiu HERMENIUC, conducătorul
exerciţiului
Echipa de conducere a exerciţiului,
la briefingul zilnic
CER SENIN
Nr. 3 (150)
2017
w w w . r o a f . r o
28
|
INTEGRITATE – DEVOTAMENT – TENACITATE
EXERCIŢII