Page 14 - CER_SENIN_3-2017

Basic HTML Version


CER SENIN
Nr. 3 (150)
2017
w w w . r o a f . r o
14
|
INTEGRITATE – DEVOTAMENT – TENACITATE
Convocarea a fost deschisă de
către subsemnatul,
colonel Flo­rin
BĂBĂU,
consilier juridic şef din
cadrul Secţiei juridice a Statului
Major al Forţelor Aeriene, în pre­
zen­ţa gazdei, rectorul Aca­demiei
Forţelor Aeriene „Henri Coan­dă”,
generalul deflotilăaerianăprof.
univ. dr. Vasile BUCINSCHI.
Activitatea face parte din seria
de întâlniri periodice cu caracter
pro­fesional ale juriştilor din marile
unităţi, unităţi, instituţii de învăţă­
mânt şi dinalte structuri dincadrul
Forţelor Aeriene cu reprezen­tanţi
ai instituţiilor cu care juriştii, în
ac­ti­vitatea lor, intră, în îndeplinirea
atri­buţiilor de serviciu, în relaţii
pro­fesionale. Astfel, pe parcursul
celor trei zile auavut loc întâlniri cu
şefi şi re­pre­zentanţi ai diferitelor
structuri din cadrul Minis­terului
Apărării NaţionaleprecumDirecţia
pentru relaţia cu Parlamentul şi
asistenţă juridică, Direcţiadepreve­
nire şi investigare a corupţiei şi
fra­u­delor, Direcţia audit intern,
Direcţia domenii şi in­frastructuri,
dar şi din cadrul altor structuri
pre­cumSecţiaParchetelorMilitare/
Par­chetul de pe lângă Înalta Curte
deCasaţieşi Justiţieşi reprezentanţi
ai instanţelor civile de judecată.
De asemenea, la activitate au
mai participat, ca invitaţi, consilieri
ju­ri­dici din cadrul Statului Major
General, Statului Major al Forţelor
Navale şi Statului Major al Forţelor
Terestre care au fost implicaţi activ
ladezbatereaproblemelor supuse
atenţiei. În cadrul acestor întâlniri
au fost dez­bătute probleme din
domeniul juridic înscopul îm­bună­
tăţirii pro­cedurilor de lucru pe
aspecte legatede relaţiile ierarhice
şi funcţionale dintre unităţile asis­
ta­te juridic şi in­stituţiilemenţio­nate
mai sus.
Obiectivele convocării au fost
atinse iar unul dintre cele mai
im­portantea fost aceladea informa
participanţii despre problemele
apărute în aplicarea noilor coduri
civile şi penale (având în vedere
intrarea în vigoare a Codului civil,
Co­duluideprocedurăcivilă,Codului
penal şi Codului de procedură pe­
nală), aparticu­larităţilor înapli­ca­rea
acestora, a aplicării legii sa­la­rizării,
precumşi aspecte reieşitedinmisi­
unileauditului şi dindo­sareleaflate
pe rolul comisiei de jurisdicţie a
imputaţilor îndomeniul răspunderii
materiale apersonalului dinMinis­
terulApărăriiNaţionale. Participarea
judecătorilordincadrul Tribunalului
Prahova - Preşe­dinteleTribu­nalului,
Ioana CÎRS­TEA
, şeful secţiei pe­
nale,
Cons­tan­tin NIŢĂ,
şi
Ro­xa­na-Mariana BALACI
, a
conferit convocării un ni­vel ridicat
prin prezentarea unor as­pecte de
noutate în do­meniul drep­tului,
precum şi clarificarea as­pec­telor
ridicate de participanţi pe timpul
dezbaterilor.
Deasemenea, discuţiilepurtate
cuşeful Secţiei ParchetelorMilitare/
Parchetul de pe lângă Înalta Curte
de Casaţie şi Justiţie,
ge­neralul de
brigadă magistrat Gheorghe
COSNEANU,
au clarificat anumite
as­pecte le­gatedecercetareapenală
şi atribuţiileofi­ţerului cucercetarea
penală specială.
Un alt obiectiv al convocării a
fost schimbul de informaţii între
par­ti­cipanţi şi prezentareade speţe
şi probleme întâlnite de către con­
si­lierii juridici participanţi, prezen­
ta­reasituaţieiproceselor înderulare,
aflate pe rolul instanţelor, în care
sunt implicate structurile din For­
ţe­le Aeriene şi modul de abordare
a activităţii procesuale. S-au adus
în atenţia partici­pan­ţilor, de către
reprezentantul Di­­rec­ţiei pentru
relaţia cu Parlamen­tul şi asistenţă
juridică,
colonelulClau­diuTOMA,
proiectele legislativeaflate în lucru,
stadiul fiecăruia, pro­punerile de
modificare sau de actua­lizare a
actelor normative carenumai sunt
de actualitate, precumşimodul de
stabilireaunei cola­borărimai bune
cu Direcţia.
Eficienţa acestor convocări de
spe­cialitatea fost remarcatăcafiind
mai mult decâtmul­ţumitoare, atât
de cătreparticipanţi, cât şi de către
invitaţii de la alte structuri, în urma
acestor întâlniri fiecare participant
acumulândexperienţă înabordarea
asistenţei juridice în contextul
per­­manentelor modificări legisla­
ti­veşi adiver­selorproblemecucare
se confruntă fiecare unitate.
Când dezbaterile erau mai
în­cin­se, a venit anunţul că timpul
alo­cat pentruaceastă activitate s-a
scurs, că trebuie să nepregătimde
încheiere şi că nici chiar consilierii
juridici nu beneficiază de circums­
tanţe atenuante, de derogări sau
dealteunităţi demăsurăa timpului
sau termenelor şi cu toţii trebuie să
sesupunăacestui necruţătordicton
latin: „Fugit irreparabile tempus!”.
Lafinalul celor trei zilemaraton
de dezbateri şi prezentări, partici­
pan­ţii şi invitaţii au concis că activi­
tatea este de un real folos consi­lie­
rilor juridici care incorporeaudecis
să menţină periodicitatea acestor
întâlniri, deoarece sunt benefice şi
au o importanţă majoră ce se răs­
frânge în folosul unităţilor militare
cărora le asigură asistenţa juridică.
CONVOCAREA CONSILIERILOR
JURIDICI DIN FORŢELE AERIENE
La începutul lunii iunie 2017 a avut loc, la Braşov,
Convocarea de specialitate a consilierilor juridici din Forţele
Aeriene.
Gazdă perfectă pentru astfel de activităţi, Academia
Forţelor Aeriene „Henri Coandă”, dinBraşov, apus ladispoziţia
participanţilor tot ce a fost necesar, astfel încât convocarea
să se desfăşoare la cel mai înalt nivel.
colonel Florin BĂBĂU
EVENIMENT
Aspect din timpul
desfăşurării convocării