Page 14 - CER SENIN nr 2-2017

Basic HTML Version

CER SENIN
Nr. 2 (149)
2017
w w w . r o a f . r o
14
|
INTEGRITATE – DEVOTAMENT – TENACITATE
PREGĂT IREA BUNĂ TRECE…VREMEA REA
Conform principiului „omul gospodar îşi
face vara sanie …”, o delega
ț
ie a For
ț
elor
Aeriene Române formată din speciali
ș
ti din
diverse domenii (opera
ț
ii aeriene, instruire,
mentenan
ț
ă avioane, management de
ae­rodromşi infrastructură) amers în luna aprilie
2017 în Norvegia, pentru a afla cum se
ex­ploatează avioanele F-16 în condi
ț
ii grele, pe
timp de iarnă. For
ț
ele Aeriene Norvegiene au
în înzestrare avioane F-16 cu aproximativ
aceea
ș
i configura
ț
ie cu cele aflate în dotarea
For
ț
elor Aeriene Române,
ș
i au o bogată
experien
ț
ă în operarea acestor avioane în
condi
ț
ii de climat rece.
La Baza Aeriană Orland, personalul
norvegian a oferit informa
ț
ii utile despre
siguran
ț
a aeronautică
ș
i echipamentele de
sprijin la sol pentru zborul pe timp de iarnă,
organizarea
ș
i operarea unor subunită
ț
i/
compartimentede infrastructură de aerodrom,
precum
ș
i detalii referitoare la prevenirea
deteriorării avioanelor prin implementareaunui
riguros programFOD (
ForeignObjectDamage
).
Au fost prezentate: proceduri
ș
i opera
ț
iuni de
men
ț
inere în stare de operabilitate a pistei de
decolare-aterizare (PDA) în condi
ț
ii de iarnă
(tem­peraturi foarte scăzute) sau în situa
ț
ii de
schimbări rapide ale condi
ț
iilormeteo (ploaie,
soare, lapovi
ț
ă, zăpadă, vânt puternic - posibile
toate înaceea
ș
i zi înBazadinOrland); proceduri
în vederea interven
ț
iilor în caz de accidente
aviatice sau incendii; dotarea bazei aeriene cu
ma
ș
ini, utilaje
ș
i echipamente pentru între­
ț
inerea PDA, precum
ș
i metodele folosite
de personalul specializat al bazei pentru
executarea de reparaţii rapide la pistă
ș
i la căile
de rulare la sol.
Din punct de vedere al activită
ț
ii de zbor
cu avioanele F-16 în condiţii de iarnă, partenerii
nor­vegieni au eviden
ț
iat că următoarele
aspec­te sunt foarte importante: informarea
per­sonalului navigant, în cadrul unui briefing,
despre particularită
ț
ile operării avioanelor F-16
la sol
ș
i în zbor pe timpul sezonului rece; echi­
parea corespunzătoare a personalului navigant
(echipamentul de zbor trebuie să asigure
supravie
ț
uirea în caz de catapultare pe timp
de iarnă)
ș
i a personalului tehnic (geci re­flec­
torizante groase impermeabile, mănu
ș
i
ș
i
căciuli); stabilirea clară a unor criterii de
folosire a PDA în condi
ț
ii de zăpadă
ș
i ghea
ț
ă
(curăţarea pistei, coeficient de frânare adec­
vat); sta
ț
i­ona­rea
ș
i pregătirea avioanelor
pen­tru zbor să se facă în adăposturi; dez­
ghe
ț
area
ș
i înlăturarea zăpezii de pe avioane
să se execute conform regu­la­mentelor; pre­
gătirea echipa­men­telor de sprijin la sol pentru
sezonul rece prin utilizarea anvelopelor de
iarnă, folosirea uleiurilor cu nivel crescut de
vâs­cozitate, a combustibililor aditiva
ț
i
ș
i a
lichidelor de răcire concentrate.
Vizita în Baza Aeriană Orland a reprezentat
un foarte bun prilej de informare cu privire la
operarea avioanelor F-16 în condi
ț
ii de climat
rece
ș
i un schimb de experien
ț
ă util pentru
personalul român, urmând ca informa
ț
iile
ș
i
da­tele ob
ț
inute să ajute la completarea
ș
i
ac­tualizarea reglementărilor proprii referitoare
la exploatarea avioanelor F-16 pe timpde iarnă.
Dacă în prima fază operarea în condiţii
de iarnă poate fi asociată cu o reducere
amarjei de siguranţă, antrenareapiloţilor
în aceste condiţii duce la creşterea
ni­velului de pregătire, a încrederii, pre­
cum şi a securităţii zborului.
Comandor ing. Bogdan ZVONARU
www.verslo.is
www.avia.pro
www.wikimedia.org
AGENDA